تنهایی ِ بعد از تو تنهایی ِ قبل از تو نیست.......

 

من از مردی میگویم که عهده دار شده بود در مراسم تدفین دوستی سخن بگوید او به تاریخ های روی سنگ مزار او اشاره کرد از اغاز ....تا پایان . او یاد اور شد که اولی تاریخ زادروز وی است و اشک ریزان از تاریخ بعدی سخن گفت  اما او گفت انچه بیش از همه اهمیت دارد خط تیره ان دو تاریخ است ۱۳۸۹-  ۱۳۱۳ زیرا این خط تیره تمام مدت زمانی را نشان میدهد که او بر روی زمین می زیست ....اکنون فقط کسانی که به او عشق می ورزیدند میدانند که ارزش این خط کوچک برای چیست . زیرا اهمیتی ندارد که دارایی ما چقدر است اتومبیل ها ....خانه ها.... پول نقد...انچه اهمیت دارد این است که چگونه زندگی میکنیم و چگونه عشق می ورزیم و چگونه خط تیره خود را صرف میکنیم .بنابر این در این باره سخت و به تفضیل بیندیشید....آیا چیزهایی در زندگیتان هست که بخواهید تغییرشان دهید ؟ چون ابدا نمیدانید چه مدت زمانی باقی مانده که بتوانید ان را نواوری کنید اگر فقط می توانستیم طوری اهسته حرکت کنیم که انچه را درست و حقیقی است دریابیم و همیشه کوشش کنیم تا بفهمیم که دیگران چه احساسی دارند و در خشمگین کردن کمترچالاک باشیم و قدردانی بیشتری از خود نشان دهیم و در زندگی خود به مردم چنان عشق بورزیم که هرگز قبلا عشق نورزیده ایم . اگر با یکدیگر با احترام رفتار کنیم و بیشتر لبخند بزنیم ...و به خاطر داشته باشیم که این خط تیره ویژه ممکن است فقط مدت کوتاهی ادامه داشته باشد بنابراین وقتی مدح شما خوانده می شود و اعمال شما در دوره زندگی بازنگری میشود .....آیا سرافراز خواهید بود از انچه خواهند گفت در باره این که شما خط تیره خود را چگونه صرف کردید ؟ اگر شما این پیام را دریافت کرده اید مفهومش این است که شما برای کسی که ان را فرستاده است واقعا جایگاهی ویژه دارید بسیار خوشحالم از این که شما در زندگی من و بخشی از خط تیره من هستید .

 

+ تاريخ یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 9:58 نويسنده شعله |